Privacy Verklaring JVW Recruitment

Versie geldig vanaf: April 2021

_______________________________________________________

 

Inleiding

JVW- Recruitment hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar opdrachtgevers en werkzoekende. JVW- Recruitment heeft daarom dit privacy statement opgesteld. JVW- Recruitment behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met dit privacy statement geeft zij je inzicht in hoe zij in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met jouw persoonsgegevens omgaat.

JVW- Recruitment gebruikt jouw gegevens voor onderstaande doeleinden:

Om een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou als sollicitant en of kandidaat:

 • Geslacht;
 • Functie;
 • Geboortedatum en geboorteplaats;
 • CV, inclusief werkervaring en opleiding;
 • Diploma’s en certificaten;
 • Kopie paspoort/ID;
 • Burger service nummer;
 • Nationaliteit en taal;
 • Pasfoto;
 • Beschikbaarheidsgegevens;

 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou als werkgever of opdrachtgever:

 • Bedrijfsnaam;
 • Functie;
 • Naam ;

JVW- Recruitment schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren waarbij ze zelf verantwoordelijk blijft voor deze verwerking. Denk aan software of hostingdienstverlening. Met deze bedrijven maken wij contractuele afspraken over de omgang met je persoonsgegevens, zodat je privacy gewaarborgd blijft. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals eerder genoemd.

 

Je rechten

Wij hechten er waarde aan dat je makkelijk gebruik kan maken van jouw rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je gebruik wenst te maken van een van de je toekomende en hieronder benoemde rechten kun je contact met ons opnemen.

 

Inzage en/of wijzigen gegevens

Je kunt ons op elk gewenst moment via onderstaande contactgegevens verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van je verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.

Daarnaast kun je op elk gewenst moment contact met ons opnemen om jouw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van je hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren. Wanneer wij jouw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij je hiervan op de hoogte.

 

Verwerking van jouw gegevens beperken

Wanneer je het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van je bewaren, kun je een verzoek indienen tijdelijk de verwerking van jouw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van jouw gegevens tot deze naar jouw mening weer op orde zijn. Je kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via onderstaande contactgegevens indienen. Wanneer wij verwerking van jouw persoonlijke gegevens beperken stellen we je  hiervan op de hoogte.

 

Recht om vergeten te worden

Wanneer je geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kun je een verzoek indienen van verwijdering van al jouw persoonlijke gegevens. Je kunt ons op elk gewenst moment via onderstaande contactgegevens verzoeken al jouw gegevens te verwijderen.

Je kunt daarnaast jouw eventueel verleende toestemming om jouw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van jouw persoonsgegevens waarvoor je toestemming had verleend staken. Het intrekken van jouw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

 

Procedure

Wij proberen jouw verzoeken, als genoemd in dit hoofdstuk, zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, te behandelen. Wij zijn verplicht jouw identiteit te controleren voordat aan jouw verzoeken kan worden voldaan. Jouw verzoeken worden in het beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of je anders verzoekt.

 

Beveiliging

Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Zo hebben alleen geautoriseerden toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is JVW- recruitment met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en in ieder geval conform de wettelijke bewaartermijnen.

 

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door ons, dan kun je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen zie de contactgegevens hieronder. Indien je het niet eens bent met het gebruik door JVW- Recruitment van jouw persoonsgegevens, kun je eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Datalek

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij je dit direct aan ons te melden. Ook kun je dit melden via info@jvw-recruitment.com

 

Wijzigingen

JVW- Recruitment behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen ons en opdrachtgevers.

 

Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.