Algemene voorwaarden JVW Recruitment

Versie geldig vanaf: April 2021

_______________________________________________________

 

Artikel 1 Definities en algemene bepalingen

1.1       JVW Recruitment: de eenmanszaak JVW Recruitment, statutair gevestigd te Neer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51286017.

1.2       Werving en selectie: de opdracht waarbij de Opdrachtgever een kandidaat in dienst neemt die geselecteerd en voorgedragen is door JVW Recruitment. Er is sprake van succesvolle werving en selectie indien de door JVW Recruitment  voorgedragen kandidaat voor bepaalde of onbepaalde tijd in dienst treedt bij de Opdrachtgever.

1.3       Indiensttreding: hieronder wordt verstaan iedere vorm van feitelijke tewerkstelling in de ruimste zin van het woord, van een door JVW Recruitment voorgedragen kandidaat. Onder indiensttreding wordt ook verstaan het feitelijk tewerkstellen van een kandidaat bij een gelieerde onderneming van de Opdrachtgever.

1.4       De door JVW Recruitment aangedragen kandidaat die in dienst treedt bij de Opdrachtgever en onder leiding van de Opdrachtgever werkzaamheden voor Opdrachtgever verricht.

1.5       Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die via JVW Recruitment een kandidaat in dienst neemt.

1.6       In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 1.2 is er ook sprake van succesvolle werving en selectie indien de door JVW Recruitment voorgedragen kandidaat binnen een termijn van 12 maanden via een derde of op enige andere wijze alsnog in dienst treedt bij de Opdrachtgever.

1.7       In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 1.2 is er ook sprake van een succesvolle werving en selectie indien de door JVW Recruitment voorgedragen kandidaat al bekend was bij de Opdrachtgever, tenzij de Opdrachtgever hier een uitdrukkelijk voorbehoud met JVW Recruitment heeft bedongen.

 

Artikel 2 Honorarium

2.1       Indien er sprake is van een succesvolle werving en selectie wordt door JVW Recruitment een honorarium van 17.5 % over het bruto jaarsalaris van de kandidaat bij de Opdrachtgever in rekening gebracht, te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.

2.2        Het in artikel 2.1 genoemde bruto jaarsalaris omvat ook de emolumenten die de door JVW Recruitment voorgedragen kandidaat bij de Opdrachtgever gaat verdienen. Onder emolumenten wordt in dit geval verstaan: vakantiebijslag/vakantiegeld. Indien er sprake is van een dienstverband korter dan twaalf (12) maanden en/ of een werkweek korter dan veertig(40) uur, wordt het honorarium over het bruto jaarsalaris gebaseerd op dienstverband van twaalf (12) maanden en een 40-urige werkweek.

2.3       Mocht zich een situatie voordoen zoals genoemd in artikel 2.2 en/of wanneer het bruto jaarsalaris niet goed is vast te stellen dan sluiten partijen aan bij de door JVW Recruitment vast te stellen ‘marktwaarde’ van de kandidaat.

2.4 Het honorarium word in 3 termijnen gefactureerd. 50 % bij een getekend arbeidsovereenkomst. 25 % bij aanvang startdatum en 25 % bij voltooiing proeftijd.

 

Artikel 3 Overige kosten

3.1       Behoudens hetgeen bepaald in artikel 2.1 t/m 2.3 is de Opdrachtgever niet gehouden tot enige aanvullende vergoedingen aan JVW Recruitment tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen door Opdrachtgever en JVW Recruitment.

 

Artikel 4 Informatie plicht

4.1       De Opdrachtgever dient JVW Recruitment binnen vier (4) dagen na het tot stand komen van een arbeidsovereenkomst tussen Opdrachtgever en de kandidaat te informeren over de gesloten arbeidsovereenkomst en een kopie aan JVW- Recruitment te doen toekomen.

4.2       Indien de Opdrachtgever handelt in strijd met hetgeen bepaald in artikel 4.1 is de

Opdrachtgever gehouden JVW Recruitment een gefixeerde en direct opeisbare boete van vijfduizend Euro  (€5,000) te betalen, zonder dat JVW Recruitment enig recht verliest om de volledige schade te vorderen van de Opdrachtgever.

4.3       De Opdrachtgever dient JVW Recruitment  binnen veertien (14) dagen te informeren over het te ontvangen bruto jaarsalaris van de kandidaat.

4.4       Indien de Opdrachtgever niet binnen de in artikel 4.3 gestelde termijn de door JVW Recruitment verzochte informatie betreffende het te ontvangen bruto jaarsalaris van de kandidaat aan JVW Recruitment  heeft medegedeeld staat het JVW Recruitment vrij om naar eigen inzicht het bruto jaarsalaris van de kandidaat te schatten en in overeenstemming met hetgeen bepaald in artikel 2 te factureren.

 

Artikel 5 Verantwoordelijkheid

5.1       De overeenkomst tussen JVW Recruitment en de Opdrachtgever is een inspanningsverplichting, waarbij JVW Recruitment zich inspant ten behoeve van het aandragen van een geschikte kandidaat die in dienst treedt bij de Opdrachtgever. Het eventueel tot stand komen van een arbeidsovereenkomst tussen de Opdrachtgever en kandidaat is geheel voor risico van de Opdrachtgever. JVW Recruitment aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die de Opdrachtgever mocht lijden door het in dienst nemen van de kandidaat.

 

Artikel 6 Geheimhouding

6.1       Het is de Opdrachtgever nimmer toegestaan om gegevens van een door JVW Recruitment aangedragen kandidaat aan derde te verstrekken, tenzij de Opdrachtgever schriftelijke toestemming heeft verkregen van JVW Recruitment.

6.2       Indien de Opdrachtgever handelt in strijd met hetgeen bepaald in artikel 6.1 is de

Opdrachtgever gehouden JVW Recruitment een gefixeerde en direct opeisbare boete van vijfduizend Euro  (€5,000) te betalen, zonder dat JVW Recruitment enig recht verliest om de volledige schade te vorderen van de Opdrachtgever.

 

Artikel 7 Facturering en betaling

7.1       Veertien (14) dagen voorafgaand aan de indiensttreding van een door JVW Recruitment aangedragen kandidaat, wordt door JVW Recruitment een factuur aan de Opdrachtgever gestuurd.

7.2       De Opdrachtgever dient het in de factuur vermelde bedrag binnen veertien (14) dagen na factuurdatum aan JVW Recruitment te doen komen. 25 % bij getekend arbeidsovereenkomst , 25 % bij aanvang startdatum en 50 % bij einde proefmaand.

7.3       Het staat de Opdrachtgever niet vrij om eventuele vorderingen jegens JVW Recruitment te verrekenen met de door JVW Recruitment toegezonden factuur, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

7.5       Indien de Opdrachtgever niet binnen de in artikel 7.2 gestelde termijn zijn betalingsverplichtingen jegens JVW Recruitment heeft voldaan of op enige andere wijze zijn betalingsverplichting heeft opgeschort, is de Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

7.6       Indien de Opdrachtgever in verzuim is, is JVW Recruitment gerechtigd een vertragingsrente te vorderen van tenminste acht (8) procent over het verschuldigde factuurbedrag.

7.7       Onverlet hetgeen bepaald in artikel 7.5 is de Opdrachtgever gehouden tot het vergoeden van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso kosten die JVW Recruitment moet maken ter verkrijging van de haar uit hoofde van de overeenkomst toekomende bedragen.

 

Artikel 8 Aanvang opdracht

  • Een opdracht tot werving en selectie en of andere diensten is van kracht als : De offerte door opdrachtgever is ondertekend , Kandidaat middels cv is voorgedragen.

 

Artikel 9 Einde opdracht

9.1        Een opdracht tot werving en selectie wordt beëindigd indien:

  • Er sprake is van succesvolle vervulling van de opdracht .
  • Door intrekking van de opdracht door de Opdrachtgever of JVW Recruitment. Indien er   sprake is van afgesproken beëindiging door tijdsverloop.

9.2       Het beëindigen van een opdracht als bedoelt in dit artikel, vrijwaart de Opdrachtgever op geen enkele wijze van overige verplichtingen neergelegd in deze voorwaarden.

 

Artikel 10 Geschillen en toepasselijk recht

10.1     Op alle rechtsbetrekkingen waarbij JVW Recruitment partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

10.2     De eventueel door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn zodoende niet van toepassing op overeenkomsten aangegaan met JVW Recruitment, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen tussen de Opdrachtgever en JVW Recruitment.

10.3     Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen JVW Recruitment en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

10.4     De Opdrachtgever en JVW Recruitment zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten

10.5     In ieder geval is de rechtbank ‘s-Hertogenbosch bevoegd om van deze geschillen kennis te nemen.